Dokumentacja zabytków


» cyfrowa dokumentacja 2D i 3D zabytków archeologicznych i architektonicznych,

» fotografia tradycyjna i cyfrowa obiektów zabytkowych (w tym reportażowa i lotnicza),

» cyfrowa rekonstrukcja i modelowanie zabytków archeologicznych i architektonicznych,

» opracowywanie przestrzennych modeli terenu obszarów zabytkowych,

» ortofotografie planów i profili wykopów badawczych i wektorowa interpretacja stratygrafii,

» tradycyjna dokumentacja rysunkowa,

» pomiary i osnowy geodezyjne,

» budowa baz danych (inwentarze zabytków i jednostek stratyfikacyjnych) zintegrowanych z dokumentacją fotograficzną i rysunkową,

» prezentacja wyników badań na stronie internetowej.